Chvála barvotisko - Pozdrav z Valdeka; 110x75 cm, rok: 2008, technika: kombinovaná

Chvála barvotisko - Pozdrav z Valdeka; 110x75 cm, rok: 2008, technika: kombinovaná